MAMÍFERS

ISARD (Rupicapra rupicapra)






Teixo (Meles meles)

DAINA (Dama dama)



Llúdriga (Lutra lutra)





















Visó Amèrica (Mustela vison)





GUINEU / GUILLA (Vulpes vulpes)



Marmota (Marmota marmota)



CONILL DE BOSC




SENGLAR (Sus scrofa)

Cap comentari:

Publica un comentari